Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta

Informacje ogólne

 1. Właścicielem Portalu Pacjenta, znajdującego się w serwisie Medipoint.pl (zwanym dalej Medipoint.pl), umieszczonym na stronie www.medipoint.pl jest INVICTA Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Polna 64, 81-740 Sopot, REGON: 192766523, NIP: 5851391084, KRS: 0000126605, zwana dalej Właścicielem Portalu.
 2. Medipoint.pl jest serwisem zawierającym Portal Pacjenta, Portal Lekarza oraz Portal Partnera i umożliwiającym wzajemną komunikację w ramach funkcji wymienionych poniżej pomiędzy pacjentem, lekarzem i placówkami medycznymi. Regulamin określa zasady i stanowi podstawę funkcjonowania Portalu Pacjenta w Medipoint.pl, zwanego dalej Portalem.
 3. Osoba dokonująca rejestracji oraz aktywacji konta na Portalu - zwana dalej Użytkownikiem - obowiązkowo zapoznaje się z niniejszym Regulaminem podczas rejestracji bądź podczas pierwszego logowania do Portalu. Rejestracja Użytkownika w Portalu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

Portal Pacjenta

 1. Portal umożliwia Użytkownikowi gromadzenie, przeglądanie, wyszukiwanie danych w ramach dostępnych funkcji:
  a) przeglądanie i rezerwacja wizyt lekarskich w ramach grafików udostępnionych przez placówki medyczne w Medipoint.pl poprzez Portal Partnera;
  b) przeglądanie historii zarezerwowanych i odbytych wizyt lekarskich, wykonanych badań diagnostycznych zarówno w Placówce Właściciela, jak i Partnerów;
  c) podłączenie zbioru własnych danych osobowych (kartotek) zgromadzonych w systemach informatycznych Partnerów (placówek medycznych) oraz udostępnianie tych kartotek lekarzom do wglądu;
  d) przeglądanie i udostępnianie historii zdrowia i choroby (danych medycznych) lekarzom do wglądu;
  e) wypełnianie, zapisanie, modyfikacja i udostępnianie lekarzom wywiadu ogólnego w kontekście zarezerwowanej wizyty lekarskiej;
  f) publikacja, przeglądanie i udostępnianie dokumentów Użytkownikowi Medipoint.pl;
  g) przeglądanie historii zdarzeń systemowych związanych z wykonywanymi czynnościami w Portalu;
  h) archiwizacja dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;
  i) eksport danych zgromadzonych w Portalu do plików o określonym formacie;
  j) definiowanie i modyfikacja ustawień powiadomień wysyłanych drogą poczty elektronicznej przez Medipoint.pl w kontekście zarezerwowanej wizyty czy innych zdarzeń systemowych;
  k) przeglądanie listy depozytów umieszczonych w Banku materiału biologicznego Invicta;
  l) dokonanie płatności online za procedury medyczne i badania laboratoryjne za pośrednictwem serwisu Dotpay.
 2. Z Portalu mogą korzystać wszyscy Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w Portalu.
 3. Informacje o nowych funkcjonalnościach Portalu będą przekazywane Użytkownikowi na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się ze zmianami.

Rejestracja Użytkownika w Portalu Pacjenta

 1. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać wymagane przez Właściciela Portalu dane identyfikacyjne.
 2. W celu pełnego wykorzystania dostępnych w Portalu funkcjonalności Użytkownik powinien skontaktować się z Partnerem prowadzącym placówkę medyczną i działającym w Medipoint.pl oraz zintegrować własne kartoteki osobowe z Portalem.

Logowanie do Portalu

 1. W celu zalogowania się do Portalu Użytkownik zobowiązany jest podać login lub adres e-mail oraz hasło.
 2. Zmiany hasła Użytkownik może dokonać on-line - po zalogowaniu do Portalu. System weryfikuje parametry zmiany hasła w historii haseł oraz zgodność nowego hasła ze standardem.
 3. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego hasła powoduje blokadę konta Użytkownika. Każde udane zalogowanie się w Serwisie anuluje licznik wprowadzenia nieprawidłowego hasła.
 4. Jeśli Użytkownik zapomni hasło może uruchomić funkcję odzyskiwania hasła on-line na ekranie logowania do Portalu. Jeżeli parametry w uruchomionej funkcji są prawidłowe, w wiadomości e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny na adres przypisany do konta Użytkownika.

Umożliwienie płatności za usługi medyczne drogą elektroniczną w Portalu Pacjenta

 1. W ramach funkcji dokonywania płatności, Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
  a) zapoznanie się z zestawieniem posiadanych depozytów materiału biologicznego w Banku Gamet i Zarodków Invicta Sp. z o.o.;
  b) zapoznanie się z zestawieniem aktualnie naliczonych opłat za przechowywanie materiałów w Banku Gamet i Zarodków Invicta Sp. z o.o.;
  c) dokonywanie płatności za wybrane usługi medyczne.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług wskazanych w ust. 1a) jest możliwe jedynie dla osób, które mają podłączoną w Portalu kartotekę Pacjenta. Podłączenia kartoteki Użytkownik dokonuje samodzielnie, po uprzedniej wizycie w Klinice INVICTA i podpisaniu stosownych dokumentów.
 3. Dostęp do informacji o naliczonych opłatach wskazanych w ust. 1b) jest możliwy bez dodatkowej autoryzacji dla Użytkownika, którego kartoteka medyczna jest podpięta pod konto w Serwisie. Użytkownik z niepodpiętą kartoteką, chcąc uzyskać dostęp do danych, dodatkowo dokonuje autoryzacji za pomocą kodu sms.

Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem Portalu Pacjenta

 1. Opłacenie kolejnego okresu przechowywania depozytu materiału biologicznego następuje poprzez wybranie w oknie „Moje zamówienia i płatności”, w oknie „Moje zamówienia” naliczenia opłaty za depozyt oraz akceptację i utworzenie płatności na stronie www.medipoint.pl
 2. Zasady naliczania opłat za przechowywanie depozytów materiału biologicznego określa Regulamin Banku Gamet i Zarodków Invicta (dalej jako Regulamin Banku).
 3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z naliczoną opłatą za przechowywanie depozytu materiału biologicznego Użytkownik może skontaktować się z INVICTA wysyłając wiadomość na adres e-mail invicta@invicta.pl.
 4. Opłacenie pozostałych usług medycznych następuje poprzez wybranie w oknie „Moje zamówienia i płatności”, w oknie „Moje zamówienia”, usługi medycznej oraz akceptację i utworzenie płatności na stronie www.medipoint.pl.
 5. Ostateczna kwota płatności w każdym przypadku będzie podana po dokonaniu wyboru pozycji z listy zamówień w zakładce „Moje zamówienia i płatności”, w oknie „Moje zamówienia” oraz wybraniu przycisku „Akceptuj i opłać”. Użytkownik może dokonać opłaty w oknie „Moje zamówienia i płatności” w oknie „Moje płatności”, do którego następuje automatyczne przekierowanie w momencie akceptacji zamówienia.
 6. Płatności należy dokonać w ciągu 30 minut po zaakceptowaniu zamówienia. W przypadku braku płatności w wyznaczonym czasie płatność zostanie automatycznie anulowana.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Zasady dokonywania zwrotów za zakupione usługi

 1. W przypadku płatności z tytułu przechowywania depozytu, zgodnie z Regulaminem Banku, rezygnacja z płatności za kolejny okres przechowywania depozytu oraz zwrot środków jest możliwe jedynie w przypadku wystawienia naliczenia opłaty w sposób niezgodny z Regulaminem Banku lub pobrania opłaty nienależnie (np. wcześniejszego dokonania płatności przez inną osobę).
 2. W przypadku niewykonania opłaconej usługi (wizyty lekarskiej, badania usg lub innej usługi medycznej lub zabiegu) Pacjentowi przysługuje zwrot 100% wartości usługi w przypadku odwołania wizyty najpóźniej przed planowanym terminem wykonania usługi. UWAGA w przypadku odwołania przez Użytkownika wizyty/badania po tym terminie zwrot nie przysługuje.
 3. Jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Właściciela Portalu, Pacjentowi zostanie zaproponowany inny termin wykonania usługi, bez konieczności wnoszenia kolejnej płatności. Jeżeli pacjent nie będzie chciał zrealizować usługi w innym terminie, to wpłacona przez Pacjenta kwota zostanie mu zwrócona.
 4. Zwroty opisane w pkt 2 i 3 będą realizowane w terminie 7 dni, po przesłaniu przez Pacjenta informacji o niezrealizowaniu usługi i konieczności dokonania zwrotu na adres zwroty@invicta.pl.
 5. W przypadku dokonania opłaty z tytułu Programu IVF Użytkownikowi przysługuje zwrot wynikający z poszczególnych załączników do Regulaminu Programów IVF (INV.Z.KLN.08.PP.R.01).

Odpowiedzialność i zastrzeżenia

 1. Właściciel Portalu administruje Portalem i dokłada wszelkich starań, aby wszystkie udostępnione funkcjonalności Portalu działały w sposób ciągły, bez zakłóceń.
 2. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Portalu w celu jego rozbudowy lub udoskonalenia.
 3. Właściciel Portalu informuje Użytkownika o planowanych przerwach w dostępności Portalu, w terminie 2 dni przed planowaną przerwą.
 4. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) skutki udostępnienia loginu, adresu e-mail przypisanego do konta Użytkownika lub hasła osobom trzecim, niezależnie od tego czy osoby trzecie uzyskały dostęp do niniejszych informacji za zgodą Użytkownika czy też bez takiej zgody;
  b) szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z Portalu w sposób nieprawidłowy, niezgodnie z niniejszym Regulaminem;
  c) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel Portalu, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Portalu związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych;
  d) nagłe przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane awarią sprzętu, systemów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Właściciela Portalu.
 5. Użytkownik Portalu może samodzielnie, według własnego uznania i na własną odpowiedzialność, przekazywać do wglądu (udostępnić) lekarzowi lub Partnerowi (placówce medycznej) umieszczoną na swoim koncie dokumentację medyczną lub dane medyczne. Przekazanie przez Użytkownika dokumentacji lub danych medycznych jest tożsame z jego zgodą na ich udostępnienie.

Polityka Prywatności / Polityka Bezpieczeństwa

 1. Właściciel Portalu dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników były chronione przy użyciu nowoczesnych technologii, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
 2. Właściciel Portalu zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zabrania się kopiowania oraz wykorzystywania informacji dostępnych w Portalu niezgodnie z ich przeznaczeniem i w złej wierze.

Administrator Serwisu

 1. Ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników zapewnia Właściciel Portalu. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych są zawarte w Informacji od Administratora danych osobowych.
 2. Ochrona danych osobowych Użytkowników zapewniona jest poprzez:
  a) indywidualny i unikalny login;
  b) hasło - podawane przez Użytkownika podczas logowania do Portalu.
 3. Realizacja polityki prywatności i bezpieczeństwa danych w Portalu jest szczegółowo opisana w dokumencie Polityka Prywatności udostępnionym Użytkownikowi na stronie Portalu.

Użytkownik

 1. Użytkownik nie może zamieszczać w Portalu treści niezwiązanych z celami Portalu, w szczególności treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz zamieszczonej na swoim koncie dokumentacji medycznej, hasło wybrane przez Użytkownika nie powinno być hasłem tożsamym z hasłem stosowanym w skrzynce e-mail Użytkownika oraz w innych serwisach, w których wymagane jest stosowanie hasła (np. forum internetowe, blog itp.).
 3. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że dostęp do jego konta ma osoba nieupoważniona, o zaistniałym problemie informuje Właściciela Portalu korzystając z formularza kontaktowego.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Portalu Użytkownik może zgłosić on-line po zalogowaniu do Portalu w zakładce Pomoc.
 2. Właściciel Portalu zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz z uzasadnieniem odmownego stanowiska. Odpowiedź na reklamację Właściciel Portalu przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.
 3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za problemy oraz ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z Portalu. W celu korzystania z Portalu Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 256 kb oraz zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

Blokada konta w Portalu

 1. Konto Użytkownika może zostać zablokowane: a) automatycznie, po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego hasła; b) przez Właściciela Portalu na wyraźne żądanie Użytkownika.
 2. Blokada konta Użytkownika ma zapewnić ochronę danych Użytkownika przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Zmiany Regulaminu

 1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronach www.medipoint.pl.
 2. Zmieniona wersja Regulaminu obowiązuje od momentu jego opublikowania w Portalu.