Regulamin podglądu wyników badań

I. Postanowienia ogólne

 1. INVICTA Sp. z o.o. zwana dalej Usługodawcą, działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 z późn. zm.), wprowadza niniejszym Regulamin świadczenia usługi Szybki Podgląd Wyniku, zwany dalej Regulaminem.
 2. Regulamin określa warunki techniczne oraz zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną Usługi Szybki Podgląd Wyniku, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.medipoint.pl zwanej dalej Serwisem.
 3. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Szybki Podgląd Wyniku jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu wpisania w przeglądarce internetowej adresu strony internetowej za pośrednictwem której świadczona jest Usługa Szybki Podgląd Wyniku.

II. Definicje

 1. Usługodawca – INVICTA Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Polna 64, 81-740 Sopot, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000126605, adres poczty elektronicznej: invicta@invicta.pl;
 2. Usługobiorca (Pacjent) – osoba, która korzysta z Usługi Szybki Podgląd Wyniku;
 3. Usługa Szybki Podgląd Wyniku zwana także Usługą - usługa wykonywana przez Usługodawcę bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą systemów teleinformatycznych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawa Prawo Telekomunikacyjne;
 4. System teleinformatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne;
 5. Internet - połączenie z serwerem świadczącym Usługę Szybki Podgląd Wyniku poprzez sieć Internet.
 6. Uwierzytelnienie – proces weryfikacji uprawnienia Usługobiorcy do korzystania z Usługi na podstawie podanych przez Usługobiorcę danych (data urodzenia, numer zlecenia i rodzaj badania).

III. Świadczenie Usługi

 1. Usługodawca świadczy Usługę Szybki Podgląd Wyniku, polegającą na udostępnieniu wyników badań na indywidualne żądanie Usługobiorcy, w ramach zlecenia usługi wykonania badania. Usługa dostępna jest w Serwisie, gdzie po uwierzytelnieniu, możliwy jest dostęp do wyniku badania.
 2. Usługa świadczona jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami:
  1. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016.186 z późn. zm.);
  2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015.2069 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 z późn. zm.);
  4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j.);
  5. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016.380 z późn. zm.).
 3. Każdy wynik badania udostępniany Usługobiorcy jest autoryzowany przez diagnostę laboratoryjnego.
 4. Wyniki badań diagnostycznych mogą być opatrzone podpisem lub podpisem elektronicznym.
 5. Wyniki badań diagnostycznych, które nie są opatrzone podpisem elektronicznym, nie stanowią dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej. Wyniki badań diagnostycznych, które są opatrzone podpisem elektronicznym, stanowią część dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.
 6. Usługa, która świadczona jest w formie dostępu do wyników badań Pacjenta z pojedynczego zlecenia nie wymaga logowania, wymaga jednak uwierzytelnienia.
 7. Wynik badania dostępny będzie bezzwłocznie po wykonaniu i przeprowadzeniu walidacji.
 8. Korzystanie z Usługi możliwe jest przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
 9. Wyniki niektórych rodzajów badań diagnostycznych ze względów formalnych nie są dostępne w ramach Usługi, w szczególności dotyczy to wyników badań wykonywanych u podwykonawców Usługodawcy.
 10. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usługi są następujące:
  1. sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 256 kb;
  2. zainstalowana jedna z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
 11. Usługodawca dołoży należytych starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe dla Usługobiorców wszystkich typów komputerów, systemów operacyjnych, popularnych przeglądarek internetowych oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i nie gwarantuje, że każda kombinacja ww. czynników umożliwi korzystanie z Usługi.
 12. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usługi wiąże się z ryzykiem normalnym dla korzystania z sieci Internet, który ma charakter publiczny. Szczegółowo, zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi oraz informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, zostały opisane w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa dostępnej na stronie: https://www.medipoint.pl/pl/polityka-prywatnosci.

IV. Korzystanie z Usługi

 1. Korzystanie z Usługi wymaga uwierzytelnienia.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnym dostępem do Usługi przez osoby nieuprawnione, za wyjątkiem gdy taki dostęp jest wynikiem zaniechania bądź zawinionego działania Usługodawcy.
 3. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru zlecenia otrzymanego przez Usługobiorcę przy wykonaniu badania, Usługodawca nie wydaje duplikatu numeru zlecenia. Od momentu otrzymania numeru zlecenia od Usługodawcy, Usługobiorca odpowiedzialny jest za ewentualną utratę, zniszczenie lub ujawnienie osobie trzeciej numeru zlecenia oraz za ewentualne skutki takich zdarzeń.
 4. Usługa pozwala na uzyskanie dostępu do wyników badań na podstawie danych identyfikacyjnych Usługobiorcy, bez względu na to, w którym laboratorium medycznym Usługodawcy wykonane zostały badania.
 5. Usługobiorca, w celu skorzystania z Usługi powinien:
  1. wejść na stronę www.medipoint.pl,
  2. wybrać „Szybki Podgląd Wyniku w INVICTA”,
  3. w formularzu wpisać: datę urodzenia (podaną Usługodawcy przy zleceniu wykonania badania), otrzymany przy wykonaniu badania numer zlecenia oraz rodzaj badania.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania wyniku badań osobie trzeciej, która podała, użyła lub wprowadziła do Serwisu poprawne dane identyfikacyjne Usługobiorcy.

V. Prawa i obowiązki

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Usługa działała w sposób ciągły, bez zakłóceń, z zastrzeżeniem par V. ust. 2.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia dostępu do Usługi:
  1. ze względów bezpieczeństwa;
  2. z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z konserwacją, ulepszaniem, prawidłowym funkcjonowaniem lub zabezpieczaniem systemów teleinformatycznych lub zasilania, przy czym okres zawieszenia dostępu do Usługi nie będzie dłuższy, niż czas konieczny do wykonania ww. prac;
  3. z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia bądź problemy techniczne występujące na komputerze, z którego korzysta Usługobiorca, które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy bądź ich wadliwego działania i szkody przez nie wywołane.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek takich zdarzeń jak m.in. działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, zakłócenia w działaniu sieci energetycznej, wadliwe działanie Internetu, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, wady transmisji danych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych, którym Usługodawca nie mógł zapobiec lub których Usługodawca nie był w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usługi przez Usługobiorcę niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania z Usługi przez Usługobiorców w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub Regulaminem.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy lub działaniem czynników zewnętrznych.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usługi w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 9. Usługobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania działań prowadzących do pogorszenia jakości Usługi lub zachwiania stabilności systemów teleinformatycznych Usługodawcy.
 10. W celu zachowania bezpieczeństwa Usługodawca przechowuje historię korzystania z Usługi, tj. logi systemowe zawierające informacje o: datach, godzinach i numerach IP komputera, z którego nastąpiło korzystanie z Usługi.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podjętych decyzji w zakresie ochrony zdrowia na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi jak również za żadne inne skutki wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji związanych z wadliwym funkcjonowaniem Usługi.
 2. Złożenie reklamacji następuje poprzez formularz w Serwisie pod adresem: www.medipoint.pl/pl/kontakt.
 3. Reklamacja winna zawierać następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr zlecenia);
  2. określenie problemu, w związku z którym składana jest reklamacja.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku braku wskazania adresu e-mail w zgłoszeniu reklamacji, o wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację pisemnie na adres pocztowy podany w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Usługodawca ma prawo odmowy wykonania usług nie związanych przedmiotowo z korzystaniem z Usługi (np. konfigurowanie łącza internetowego, testowanie pracy komputera lub jego podzespołów, instalacja sterowników, skanowanie antywirusowe komputera czy aktualizacja systemu operacyjnego).
 7. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje nie zawierające danych wskazanych w paragrafie VI punkt 3.

VII. Polityka prywatności

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby wszystkie dane Usługobiorców były chronione przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi wymagania bezpieczeństwa i zasadami poufności.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych Usługobiorców zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
 3. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 4. W przypadku gdy dane osobowe Usługobiorców zostały powierzone Usługodawcy do przetwarzania lub jeśli Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców, Usługodawca przetwarza dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi, i tylko te dane, które są niezbędne do ukształtowania treści, nawiązania, zmiany lub zakończenia świadczenia Usługi przez Usługodawcę, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych.
 5. Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Usługobiorców po zakończeniu korzystania z Usługi przez Usługobiorcę, za wyjątkiem:
  1. danych, które są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;
  2. danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

VIII. Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usługi wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 2. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Usługodawcy jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Serwisie i/lub Regulaminie w każdym czasie.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie.
 3. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Serwisie.
 5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest akceptacja Regulaminu.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.